Gmina Dąbie pozyskała dotację na działania wspierające gminy województwa lubuskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Dotacja celowa została pozyskana na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbie do roku 2025”.

Umowa na realizację projektu została zawarta z Województwem Lubuskim w dniu 16.08.2016r. r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 50 300,00 zł, w tym dotacja w wysokości 45 200,00 zł.

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych służących rozwiazywaniu problemów na wyodrębnionych obszarach gminy Dąbie będących w stanie kryzysu.

Rewitalizacja jest szansą zastosowania kompleksowych i zrównoważonych działań w zakresie wsparcia wyznaczonych obszarów, które w wyniku przemian gospodarczych zostały zdegradowane i zaniedbane. Przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez podniesie jakości przestrzeni publicznej z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiębiorczości.