Członkowie Zespołu brali również udział w głosowaniu nad poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi i wypowiadali się na temat obszarów, które poddane zostaną rewitalizacji. Dyskusja na temat obszarów toczyła się w odniesieniu do wyników przeprowadzonej diagnozy społeczno- gospodarczej. Prace analityczne prowadzone w oparciu o dane statystyczne pozwoliły na wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte procesami rewitalizacyjnymi, ze względu na występowanie znacznych problemów społecznych.
Powyższe kwestie zostały poddane dyskusji podczas spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, a efektem spotkania było finalne określenie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu, a także obszaru rewitalizacji.