Podkreślono, iż rewitalizacja finansowana z funduszy UE w latach 2014-2020 ma wymiar prospołeczny, w związku z tym wymagane jest aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców.
Rezultatem pracy zespołu była identyfikacja projektów, które mogłyby stanowić bazę do przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Kolejnym etapem pracy będzie ustalenie szczegółowego zakresu planowanych projektów oraz wskazanie prognozowanych produktów i rezultatów wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji