Dyskusja prowadzona podczas spotkania zaowocowała opracowaniem założeń rewitalizacji, ale przede wszystkim uczestnicy wskazali na problemy, które wymagają pilnego rozwiązania, poprzez między innymi działania rewitalizacyjne. Dalszy proces opracowywania koncepcji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie opierał się na dokładnym opisaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak aby obejmowały swoim wsparciem obszar społeczny, gospodarczy, przestrzenno- funkcjonalny oraz techniczny. Założenia wypracowane podczas pierwszego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną poddane uszczegółowieniu podczas kolejnego spotkania, a także przedstawione mieszkańcom w trakcie odbywających się warsztatów rewitalizacyjnych.