1. definiowanie potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza obejmująca uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne, techniczne, środowiskowe, gospodarcze);
  2. określanie celów rewitalizacji i ustalania ich hierarchii;
  3. poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii;
  4. formułowanie wskaźników realizacji programu rewitalizacji;
  5. identyfikacja grup docelowych planu i formułowania projektów rewitalizacyjnych.

Gmina będzie prowadzić działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej.      W ramach koniecznych działań prowadzone będą prace analityczne, analiza statystyczna obejmująca wskaźniki dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady PAPI z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie CAWI, warsztaty rewitalizacyjne, działania informacyjno-promocyjne.
Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbie pozyskane zostały środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.