Dnia 28 marca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Tematem przewodnim spotkania było omówienie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkom Zespołu zostały zaprezentowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności system zarządczy oraz sposób monitoringu i ewaluacji programu.

W dniach 13 i 14 marca br. w Gminie Dąbie odbyły się warsztaty rewitalizacyjne dla mieszkańców. Podczas warsztatów w miejscowościach Szczawnie, Połupinie, Dąbiu i Kosierzu uczestnicy  wskazywali na problemy występujące w ich miejscowościach, wspólnie wypracowywali kierunki działań rewitalizacyjnych, dzielili się także swoimi spostrzeżeniami oraz pomysłami na temat polepszenia przestrzeni w której żyją.

Wójt Gminy Dąbie serdecznie zaprasza mieszkańców na warsztaty rewitalizacyjne. Państwa udział w przygotowaniach oraz konsultacjach jest kluczowy aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Dąbie była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb.

Rozpoczęto II etap prac nad lokalnym programem rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, poprzez działania przestrzenne, urbanistyczne, społeczne i ekonomiczne.
W dniu 14 lutego odbyło się kolejne, drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Podczas spotkania omówiono uwarunkowania pozyskania wsparcia zewnętrznego na realizację projektów rewitalizacyjnych.

Dnia 2 lutego odbyło się w Dąbiu spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Członkowie Zespołu zostali zapoznani z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Poruszony został temat możliwości aplikowania o środki europejskie, w kontekście opracowywanego dokumentu strategicznego.

Gmina Dąbie rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych – Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Dąbie na lata 2017 – 2023.

Program rewitalizacji opracowany będzie w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Zaplanowano następującą kolejność działań podzieloną na etapy: